Love for Dansk Forening i Bergen

Vedtaget:  25. Oktober 1920
Sidst revideret:  11. April 2000

§ 1

Foreningens formål er dels at tilvejebringe sammenslutning mellem herboende danskere, at bidrage til medlemmernes nyttige og selskabelige underholdning ved afholdelse af selskabelige sammenkomster og deslige, dels at kunne yde støtte til uforskyldt trængende danskere i Bergen

§ 2

Foreningen må i alt hvad den foretager sig, optræde upolitisk

§ 3

Enhver hæderlig og uberygtet dansk eller danskfødt mand eller kvinde kan blive medlem af foreningen. Norskfødte mænd og kvinder, som enten gennem slægtskab eller anden tilknytning har fået interesse for Danmark, danske forhold og foreningen, kan også optages som medlemmer af foreningen

§ 4

Alle indmeldelser i foreningen sker ved direkte henvendelse til bestyrelsen eller til denne gennem et af foreningens medlemmer. Bestyrelsen skal godkende medlemskabet

§ 5

Personer, som rettidig har betalt årets kontingent, anses som medlemmer af foreningen.
Ethvert medlem, der har betalt kontingent for indeværende år og som har være medlem af foreningen i mindst tre måneder er stemmeberettiget

§ 6

Kontingentet for kommende år vedtages hvert år af generalforsamlingen. Kontingentet erlægges helårlig før åbning af generalforsamlingen

§ 7

Viser et medlem upassende opførsel, kan bestyrelsen for en tid, eller for altid, udelukke medlemmet fra foreningen. Et af bestyrelsen midlertidig udelukket medlem kan appellere til den første ordinære generalforsamling, der godkender eller forkaster udelukkelsen. Medlemmer stryges umiddelbart, hvis kontingentet ikke bliver betalt efter skriftlig varsel af bestyrelsen. Vedkommende vil da ikke på ny kunne videreføre sit medlemskab, før skyldig kontingent er betalt

§ 8

Bestyrelsen består af formand, fire -4- bestyrelsesmedlemmer samt to -2- suppleanter. Børnekomitèen består af fire -4- medlemmer. Foreningen har to -2- revisorer, som står uden for bestyrelsen. Valgkomiteen består af to -2- medlemmer. Formanden, bestyrelsens øvrige fire -4- medlemmer, børnekomitèens medlemmer, revisorerne og valgkomitèens medlemmer vælges alle for to -2- år ad gangen. Suppleanterne vælges for èt -1- år ad gangen. Formanden vælges ved separat valg. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges i fælles afstemning således, at de to kandidater, der får det største antal stemmer regnet efter valget af bestyrelsesmedlemmer, er valgt som suppleanter. Hvert år vælges to -2- almindelige bestyrelsesmedlemmer, to -2- suppleanter, to -2- medlemmer til børnekomitèen, en -1- revisor og èt -1- medlem til valgkomitèen. Hvis en af revisorerne ikke kan varetage sit hverv, skal en af suppleanterne træde ind i revisorhvervet frem til førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen skal konstituere sig med næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem på første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ved først givne lejlighed informeres om fordelingen af bestyrelsesposter. Dette gøres enten pr brev eller ved bekendtgørelse i dagspressen

§ 9

Formanden skal være dansk statsborger eller født i Danmark, og bosiddende eller i et hvert tilfælde have sit virkefelt i Bergen

§ 10

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan vedtage og forandre lovene

§ 11

Generalforsamlingen afholdes hvert år i april, hvor revideret regnskab for det forløbne år fremlægges, oversigt over foreningens virksomhed meddeles og de fornødne valg foretages

§ 12

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig indgiver forlangende herom, ledsaget af det eller de forslag, som de ønsker behandlet

§ 13

Generalforsamlingen skal senest varsles ved udgangen af januar. Generalforsamlingen indkaldes ved direkte meddelelse med 14 dages varsel med tilføjelse af dagsorden. Forslag om sager til behandling på generalforsamlingen indleveres skriftlig til bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal informere medlemmerne om denne frist i god tid før fristens udløb. Forslag vedtages eller forkastes ved simpelt stemmeflertal. Forandring af lovene eller foreningens opløsning kan kun vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, som i forening med bestyrelsen underskriver forhandlingsprotokollen

§ 14

Bestyrelsesmødet. For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig må mindst tre -3- af bestyrelsens medlemmer være til stede

§ 15

Dersom en generalforsamling i henhold til lovens § 13 beslutter at opløse "Dansk Forening i Bergen", skal der af dens ejendele, kapital og fonds dannes et legat. Dette legat kan kun uddeles til danske statsborgere eller danskere af fødsel, og da fortrinsvis til sådanne, som er bosat i Bergen og tilstødende herreder (Fana, Laksevåg, Askøy og Os ). Generalforsamlingen skal, før opløsning af foreningen kan finde sted, nedsætte et udvalg på tre -3- medlemmer med fuldmagt til, på foreningens vegne, at træde i underhandling angående legatets forvaltning m.v. med den offentlige institution i Bergen under hvem legatets forvaltning sorterer. Først når dette legat har fået godkendt fundats af det offentlige, kan "Dansk Forening i Bergen" opløses